Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Nakaz sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określają przepisy rozporządzenia MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. odnośnie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109, poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.). Według tych regulacji, wymóg taki dotyczy właściciela, administratora bądź użytkownikach danego obiektu.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego niezbędna jest dla obiektów lub ich części, które stanowią osobne strefy pożarowe, dla budynków pełniących funkcje użyteczności publicznej, mieszkalnictwa zbiorowego, obiektów produkcyjnych, magazynowych, a także inwentarskich, gdzie istnieje strefa zagrożenia wystąpienia wybuchu, lub:

  kubatura brutto budynku bądź jego fragmentu, będącego odrębną strefę pożarową wynosi ponad 1000 m3 /nie odnosi się obiektów inwentarskich/,

kubatura brutto budowlanego obiektu inwentarskiego przekracza 1500 m3,

obszar strefy pożarowej obiektu niebędącego budynkiem wynosi przeszło 1000 m2.

Regulacja prawna:

§ 6.8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Prawidłowa instrukcja uwzględnia następujące elementy:

uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej, które wynikają z przeznaczenia, sposobu eksploatacji, realizowanego procesu technologicznego, czy też magazynowania (przechowywania) oraz warunków technicznych obiektu, w tym ryzyka wybuchu,

zdefiniowanie wyposażenia w określone urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice, a także sposoby przeprowadzania ich przeglądów technicznych i zabiegów konserwacyjnych,

procedury postępowania w sytuacji pożaru bądź innego zagrożenia,

procedury zabezpieczenia prac ryzykownych pod kątem pożarowym, o ile takie prace są przewidywane,

uwarunkowania i organizację ewakuacji osób oraz faktyczne sposoby ich weryfikacji,

procedury zapoznania użytkowników obiektu, w tym personelu pracującego, z formalnymi regulacjami przeciwpożarowymi oraz zawartością przedmiotowej instrukcji,

wymogi i obowiązki dotyczące ochrony ppoż. dla osób, które są ich stałymi użytkownikami,

plany obiektów, określające również ich usytuowanie, a także terenu przylegającego z uwzględnieniem parametrów graficznych.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego podlega wymogowi okresowej aktualizacji, nie rzadziej niż raz na dwa lata, jak również po nastąpieniu takich zmian sposobu eksploatacji obiektu lub procesu technologicznego, które doprowadzą do wystąpienia innych warunków ochrony przeciwpożarowej.