Sporządzanie IBWR – Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót

Sporządzanie IBWR - Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót

IBWR - Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

Kiedy sporządzamy IBWR?
Obowiązek sporządzania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót, wynika z §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. Podwykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Po co jest IBWR?
Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych ma na celu zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposobów postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń (o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane), czyli jest uszczegółowieniem planu BIOZ.

Zasady sporządzenia IBWR
IBWR powinno się sporządzić przed rozpoczęciem prac budowlanych, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Często się zdarza, że IBWR została "ściągnięta" z internetu, a zakres prowadzonych i opisanych robót mija się z rzeczywistością lub zawarte w nim zapisy są trudne lub niemożliwe do spełnienia.

Kto sporządza plan IBWR
Obowiązek sporządzenia IBWR, spoczywa na wykonawcy de facto na kierowniku robót lub pracodawcy. Jednak wykonanie tego zadania może powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kompetencje w tym zakresie.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązków poniesie kierownik robót lub osoba kierująca pracownikami (pracodawca, mistrz lub brygadzista), które wynikają z:

Art. 220§ 1 kodeksu karnego - niedopełnianie obowiązków z zakresu bhp. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 283 Odpowiedzialność z zakresu bhp § 1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót (IBWR)

Instrukcje podwykonawców nie mogą mieć charakteru dokumentu „uniwersalnego” (tworzonego np. metodą „kopiuj – wklej”). Podwykonawcy powinni dostosowywać je do zadań wykonywanych na konkretnym placu budowy (w związku z obowiązującym planem BIOZ). Instrukcje te powinny zawierać następujące dane dotyczące [9]:

- realizowanej inwestycji,
- wykonawcy i generalnego wykonawcy,
- wykonywanych prac (okres i miejsce wykonywania, warunki atmosferyczne, zakres i kolejność wykonywania)
- pracowników (stanowisko, zakres obowiązków i odpowiedzialności, wymagania kwalifikacyjne, liczba zatrudnionych),
- sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania prac (nazwa, przeznaczenie, wymogi formalne),
- substancji i materiałów niebezpiecznych.