Opracowywanie instrukcji stanowiskowych

Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

 stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

 udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcja stanowiskowa stanowi zbiór zasad dotyczących sposobu postępowania dla danego stanowiska pracy tak, by prace były wykonywane zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszystkie stanowiska pracy w danym przedsiębiorstwie muszą posiadać instrukcje stanowiskowe BHP, które powinny opisywać procesy technologiczne i etapy wykonywania prac na danym stanowisku pracy. Instrukcje tego typu powinny także opisywać zagrożenia wypadkami lub zagrożenia dla zdrowia pracowników na określonych stanowiskach. Szczegółowo instrukcje opisują bezpieczny sposób obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, bezpieczne użytkowanie materiałów szkodliwych dla zdrowia pracowników, sposób udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku w miejscu pracy.

Instrukcje powinny być pisane w sposób prosty zrozumiały dla każdego pracownika, wskazywać czynności, jakie należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

Każdy pracodawca jest zobowiązany do udostępnienia swoim pracownikom aktualne instrukcje bhp.

 Zgodnie z art. 2374 § 3 K.P. pracownik jest powinien potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.