Szkolenia z pierwszej pomocy

Celem szkolenia z pierwszej pomocy jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrożenia, które z reguły nas paraliżują.

Każdy powinien umieć i wiedzieć jak zareagować w sytuacjach niebezpieczeństwa utraty zdrowia i życia ludzi. Pierwsza pomoc to podstawa, która w wielu sytuacjach ratuje życie. Dzięki odbytemu przeszkoleniu z pierwszej pomocy potrafimy to zrobić. Zazwyczaj mogą to być proste sytuacje związane z urazami bądź zachorowaniami. Jednak czasami może się tak zdarzyć, że odpowiednia reakcja zdecyduje o życiu bądź śmierci poszkodowanego. Szkolenia z pierwszej pomocy są zatem potrzebne i konieczne.

Nasze szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.

Nasze szkolenia kierujemy do wszystkich zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy o ratowaniu życia. W szczególności nasze szkolenia z pierwszej pomocy polecamy:

 firmom i instytucjom z każdej branży,

 nauczycielom i uczniom (szkół, uczelni, przedszkoli),

 wszystkim zainteresowanym ratowaniem życia.

Obowiązek udzielania pomocy reguluje prawo. W Polsce, konsekwencje prawne za zaniechanie takiej pomocy przewiduje art. 162 kk:
§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

W myśl art. 2091 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie środków do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

 

W przepisach nie określono, jaką formę prawną powinno mieć wyznaczenie odpowiednich osób. Jeżeli pracownik przyjmie dobrowolnie dodatkowe obowiązki to wystarczy pismo pracodawcy skierowane do pracownika, informujące go o wyznaczeniu do pełnienia powyższej funkcji. Kopię pisma z podpisem pracownika należy wpiąć do akt osobowych pracownika.