Zgodnie z Kodeksem Pracy art. 207 to pracodawca jest odpowiedzialny za stan BHP w zakładzie pracy oraz jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Dlatego ważne jest zaznajomienie pracownika, który nie posiada wiedzy i kwalifikacji, z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Istotne jest, aby zarówno pracodawcy jak i pracownicy mieli świadomość niebezpieczeństw , które mogą pojawić się podczas wykonywania zajęć służbowych i codziennych obowiązków.

Dopilnowanie obowiązku szkoleń BHP spoczywa na pracodawcy. Gdy nie dostosuje się on do odgórnych zaleceń, to ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki w miejscu pracy i ich skutki.

W przepisach prawa pracy mamy dwa rodzaje szkoleń BHP - wstępne oraz okresowe. Pierwsze z nich pracodawca ma obowiązek przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania jakichkolwiek czynności. Szkolenie to obejmuje instruktaż stanowiskowy oraz ogólny. Podczas instruktażu ogólnego zatrudniony pracownik zapoznaje się z przepisami BHP zamieszczonymi w kodeksie pracy oraz regulaminie pracy oraz poznaje podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Instruktaż stanowiskowy odbywa się natomiast na stanowisku, które pracownik będzie zajmować i ma na celu przybliżenie zasad bezpiecznego wykonywania powierzonej mu pracy. Uwzględnia się także wszelkie zagrożenia oraz sposoby ich zapobiegania.

Celem szkolenia BHP jest zaszczepienie pracownikom zasad organizacji bezpiecznego miejsca pracy oraz zminimalizowanie zagrożeń z nią związanych, a także uniknięcie skutków prawno-finansowych związanych z niedotrzymaniem obowiązku.

Pracodawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Warunek ten dotyczy wszystkich zakładów pracy, niezależnie od formy ich własności. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, rozumiane jako kształcenie, dokształcanie lub doskonalenie pracowników w formach pozaszkolnych, powinno zapewnić pracownikom: zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą, poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkowi.

Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest również zobowiązany na własny koszt i w czasie pracy, przed dopuszczeniem pracownika do pracy, przeszkolić go w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie.