Szkolenia BHP wstępne i okresowe

Szkolenia BHP wstępne - przeznaczone są dla wszystkich osób rozpoczynających pracę. Szczegóły przeprowadzenia szkoleń BHP zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.)

Szkolenie wstępne dzielimy na:

Instruktaż ogólny – zapewnia uczestnikom poznanie podstawowych przepisów BHP zawartych w Kodeksie Pracy, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz regulaminów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zakładzie pracy. Instruktaż ogólny może przeprowadzić pracownik służby BHP lub inna osoba działająca na zlecenie pracodawcy pełniąca zadania tej służby.

Instruktaż stanowiskowy - zapewnia pracownikom zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach, ryzykiem zawodowym, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Instruktaż powinno się przeprowadzić za każdym razem kiedy zmieniają się warunki pracy np. techniczno-organizacyjne oraz dla pracownika który zmienia stanowisko pracy. W przypadku gdy pracownik wykonuje pracę na kilku stanowiskach powinien odbyć instruktaż na każdym z nich. Instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić pracodawca lub inna osoba kierująca pracownikami jeżeli posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Szkolenia BHP okresowe dla:

 pracodawców,

 osób kierujących pracownikami,

 pracowników administracyjno-biurowych,

 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

 pracowników inżynieryjno-technicznych.

Szkolenie okresowe przeprowadza się w trakcie trwania zatrudnienia. Jest ono niezbędne do dalszego wykonywania przez pracownika obowiązków na obejmowanym przez siebie stanowisku. Szkolenie okresowe ma na celu zapoznanie pracowników z nowymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto pozwalają pracownikom uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu bhp. Szkolenia powinny odbywać się w godzinach pracy. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn jest to niemożliwe, wówczas traktuje się je jako pracę w godzinach nadliczbowych. W obydwu przypadkach zatrudniony powinien otrzymać zaświadczenia informujące o ich ukończeniu.

 
Obowiązek odbycia szkolenia okresowego mają:

 osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,

 pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 pracownicy administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 
Szkolenie okresowe powinno odbywać się:

 nie rzadziej niż raz na 3 lata - szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się je w formie instruktażu,

 nie rzadziej niż raz w roku – szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne,

 nie rzadziej niż raz na 5 lat - szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów; pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby; powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego,

 nie rzadziej niż raz na 6 lat – szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.