Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz badanie i zapoznanie pracowników z grożącymi im niebezpieczeństwami na stanowisku pracy. Kodeks pracy w art. 226 nakazuje pracodawcy:

 oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,

 informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Służy do tego ocena ryzyka zawodowego, z którą zapoznaje się każdy nowo zatrudniony pracownik. Powinien ten fakt potwierdzić własnoręcznym podpisem, że został poinformowany o zagrożeniach występujących na jego stanowisku pracy.

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się w formie pisemnej. Powinna opisywać miejsce znajdowania się stanowiska w zakładzie pracy, jego powierzchnię, wysokość, stosunek powierzchni okien do podłogi oraz wszystkie pomieszczenia do jakich dostęp ma pracownik. Gdy firma ma stworzony wewnątrzzakładowy regulamin pracy lub regulamin poruszania się po zakładzie - podobne informacje powinny pojawić się w karcie oceny ryzyka zawodowego.

Kolejnym elementem, dobrze sporządzonej oceny ryzyka zawodowego są czynności, które wykonywane są codziennie na stanowisku pracy. Jest to istotne, gdyż będą one występowały także w badaniu każdego czynnika stanowiącego zagrożenie dla zdrowia lub życia. Ponieważ nie każdy czynnik ryzyka występuje podczas całego procesu pracy, a jedynie podczas niektórych czynności (np. porażenie prądem - podczas korzystania z urządzeń elektrycznych). Powinno się także określić, z jakich urządzeń, maszyn i narzędzi korzysta pracownik, aby dostosować działania profilaktyczne, zmierzające do zmniejszenia ryzyka występowania wypadków przy pracy.