Polityka prywatności na safetyfirst.edu.pl

1. Podstawy

1.1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Safety First z siedzibą we Wrocławiu, przy ul Krolewieckiej 109/5, dalej Safety First. Jego celem jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników serwisów internetowych administrowanych przez Safety First, w tym klientów Safety First, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nie danych osobowych.

1.2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

1.3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Safety First nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

1.4. Safety First powołało inspektora danych osobowych (IODO), z którym możliwy jest kontakt w poprzez pocztę elektroniczną iodo@safetyfirst.edu.pl.

2. Administrator Danych Osobowych

2.1. Safety First jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronach internetowych Safety First.

2.2. Safety First dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem.

3. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

3.1. Każda osoba przekazująca Safety First dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronach internetowych Safety First jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.

3.2. Safety First wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:

a) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, dane osobowe będą wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach i usługach Safety First lub Partnerów Safety First. Podanie danych jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwią otrzymywanie komunikacji marketingowej.

b) w przypadku założenia na stronach internetowych Safety First konta użytkownika, dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi tego konta (e-learning, sklep internetowy). Podanie tych danych jest niezbędne do założenia i prowadzenia konta użytkownika.

c) w przypadku złożenia zamówienia na produkt, którego sprzedawcą jest Safety First, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji tego zamówienia oraz w celach rachunkowych (w tym wystawienia faktury), realizacji reklamacji czy gwarancji, ale również w usprawiedliwionych celach Safety First jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług. Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

d) w przypadku formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronach internetowych Safety First dane osobowe będą przetwarzane w celu jednorazowego kontaktu we wskazanej formie z osobą, której dane dotyczą w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem,

e) w przypadku nagrywania rozmów w trakcie których może dojść do przekazania danych osobowych, dane te będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z osobą, której dane dotyczą w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

3.3. Dane osobowe są wykorzystywane również do celów realizacji usług zamówionych przez klientów i użytkowników serwisu, dla optymalizacji tych usług oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto niektóre dane, w szczególności adresy IP, są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Takie dane, w tym dane osobowe, mogą być profilowane przez Safety First, poprzez ich zestawianie z danymi o przeglądanych produktach lub usługach Safety First dla dokonywania zautomatyzowanej oceny preferencji produktów i usług i przygotowywania dedykowanych informacji.

3.4. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym Safety First lub użytkownik może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z przepisów prawa wynika dłuższy okres.

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji oraz zasady przetwarzania danych

4.1. Safety First zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

4.2. Safety First dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 RODO, tj:

zasada 1 – zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście,
zasada 2 – zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
zasada 3 – adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
zasada 4 – prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
zasada 5 – przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
zasada 6 – przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
zasada 7 – w sposób zapewniający realizację praw osób, których dane dotyczą;
zasada 8 – nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

5. Pozyskiwanie danych

5.1. Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Safety First zapisuje skąd zostały one pozyskane.

5.2. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronach internetowych Safety First, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, złożenia aplikacji oraz wyrażenia uwag;
kontakt poza stroną internetową – na stronach internetowych Safety First znajdują się numery telefonów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;

kontakt telefoniczny – wszelkie rozmowy prowadzone z przedstawicielami Safety First pod numerami wskazanymi na stronach internetowych Safety First są nagrywane;

dane o ruchu sieciowym oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronach Safety First – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Safety First nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Safety First – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies” lub „web beacons”.

Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Safety First. Pozwalają one stronie „zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron Safety First. Po zakończeniu sesji np. w momencie przejścia do innej witryny internetowej zapisane informacje zostają usunięte. Większość przeglądarek jest automatycznie skonfigurowana w taki sposób, że pozwala na przenoszenie się cookies, ale w przypadku korzystania z przeglądarek Internet Explorer lub Netscape Navigator firmy Microsoft istnieje możliwość skonfigurowania ich w taki sposób, aby ograniczyć dostęp cookies lub zablokować go całkowicie, co może jednak mieć wpływ na jakość oglądanych stron. Użytkownik z poziomu strony internetowej ma możliwośc modyfikacji poziomu pliku cookies

Web beacons – elektroniczne elementy graficzne (zwane również web bugs, clear gifs albo trackers), które umożliwiają określenie liczby użytkowników, którzy odwiedzili te strony, dzięki kliknięciu na ogłoszenie dotyczące naszych produktów i usług ze strony innej firmy. Web beacons gromadzą informacje w ograniczonym zakresie, należy do nich numer cookie, czas i data otworzenia strony oraz opis strony, na której znajduje się web beacon. Nasze strony nie zawierają web beacons umieszczonych przez innych ogłoszeniodawców, ale korzystamy z usług osób trzecich w celu zbierania dla nas tych danych. W związku z tym że, web beacons są stosowane w połączeniu z cookies, można je dezaktywować poprzez wyłączenie cookies lub zmianę ustawień dotyczących akceptacji cookies w przeglądarce.

6. Prawa użytkownika

6.1. Safety First respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Safety First jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

6.2. Safety First zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

6.3. Każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia poprzez formularz zamieszczony na stronie https://www.safetyfirst.edu.pl/dane_uzytkownika . Każdy Klient Safety First, dla którego utworzone zostało konto użytkownika w aplikacji WooCommerce, ma możliwość weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia danych poprzez zalogowanie się w tym koncie poprzez edycję danych w ustawieniach. Każdy Klient Safety First, który nie posiada konta użytkownika w aplikacji WooCommerce uprawniony jest do wnioskowania o dokonanie weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia danych poprzez kontakt pisemny na adres Safety First, ul. Królewiecka 109/5,54-117 Wrocław z dopiskiem „dane osobowe” lub mailem na adres iodo@safetyfirst.edu.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 732-252-907

6.4. Safety First informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

6.6. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie zawartej umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, Użytkownik ma prawo otrzymać na swój wniosek dane osobowe jego dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak też wnioskować o przekazanie jego danych w takim formacie do wskazanego administratora danych. Osoba, której dane dotyczą składając wniosek o przeniesienie danych osobowych musi określić, czy dane osobowe jej dotyczące jednocześnie mają być usunięte („prawo do bycia zapomnianym”) przez Safety First i złożyć w tym zakresie odpowiedni wniosek.

6.7. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji. Częstsze korzystanie z prawa do informacji i dostępu do danych podlegać będzie opłatom w wysokości 50 zł zł uiszczanym na rachunek w Deutsche Bank Polska SA 10 1910 1048 2407 1663 0972 0001 przed realizacją przez Safety First złożonego wniosku. Opłata ta stanowi uzasadnione koszty ponoszone przez Safety First w związku z realizacją prawa dostępu i jest dopuszczalna prawem.

7. Zakres udostępniania danych o użytkownikach:

Safety First oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Safety First.

Dane osobowe przetwarzane przez Safety First mogą być jednak dostępne dla dostawcy usług hostingowych, nazwa.pl S.A., home.pl S.A., Google Poland sp. z o.o. w zakresie utrzymania stron internetowych i kampanii marketingowych wyłącznie jednak w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Safety First. W żadnym przypadku podmiot dla którego dostępne będą dane osobowe użytkowników nie stanie się jednak administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Safety First.

Możemy również ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym, czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie: oglądalności serwisu i nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników (dane zanonimizowane). Takie informacje mogą być wykorzystane w celu: monitorowania ruchu sieciowego w serwisie lub monitorowania oglądalności serwisu.

8. Przekazywanie poza obszar Europy

8.1. Dane osobowe w obrębie Unii Europejskiej podlegają ochronie w ramach wspólnego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych. W innych krajach dane te mogą nie podlegać ochronie w takim samym stopniu. Jesteśmy zobowiązani do upewnienia się, przed przekazaniem informacji na temat użytkownika do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, że kraj ten zapewni odpowiednią ochronę jego praw. W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Kraje znajdujące się poza obrębem Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony informacji, jak kraje należące do tego obszaru.

9. Zmiany dotyczące polityki prywatności:

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Safety First mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronach internetowych Safety First.

10. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane, osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2,.

[ultimate_gdpr_policy_accept]